skip to Main Content

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Leží nám na srdci ochrana osobních údajů a soukromí, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme vždy v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a norem Evropské unie, a s účinností od 25.5.2018 i s nařízením evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje. Vedeme databáze, obsahující osobní a provozní údaje (dále společně také jako „údaje“), které jsme získali v souvislosti s uzavřením smlouvy, poskytováním nabízených produktů či služeb a/nebo jiným přímým nebo nepřímým kontaktem s Vámi.

Prostřednictvím těchto zásad vám poskytujeme informace, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji.

Kdo je správcem Údajů

Správcem údajů je SPOLEK CZ s.r.o., se sídlem Smilova 381, 530 02 Pardubice, IČ 28826442, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 29932.

Jak nás můžete kontaktovat

Kontaktovat nás můžete písemně na adrese: SPOLEK CZ s.r.o., Smilova 381, 530 02 Pardubice, telefonicky na telefonním čísle: +420 777 772 260, e-mailem na adrese: info@spolek.biz, či prostřednictvím kanálů uvedených na našich webových stránkách.

Kdo je Subjektem údajů  

Každá fyzická osoba, která s námi vstupuje do nějakého smluvního vztahu a její zástupce nebo osoby oprávněné za ni jednat a/nebo její kontaktní osoby.

Jaké jsou Zdroje údajů, které používáme

Údaje můžeme získat přímo od Vás, nebo je získáváme v rámci poskytovaných služeb nebo od třetích osob (avšak pouze pokud k takovému zpracování existuje odpovídající právní titul). Dojde-li ke změně Vašich osobních údajů, je třeba, abyste nám tuto změnu oznámil(a).

Jaké údaje zpracováváme

Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde tedy o údaj, který je spojený s určitým člověkem, a který sám o sobě (nebo v kombinaci s jinými údaji) může vést k identifikaci konkrétní osoby. Osobním údajem nejsou údaje, které nelze vztáhnout ke konkrétnímu člověku a dále anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s konkrétním člověkem.

Zpracováváme následující kategorie údajů s tím, že rozsah skutečně zpracovávaných údajů se liší podle toho, jaké produkty a služby u nás využíváte:

Identifikační údaje: titul, jméno a příjmení, IČ a DIČ, bydliště, adresa podnikání, fakturační adresa

Kontaktní údaje: telefonní číslo, emailová adresa, adresy na sociálních sítích

Fakturační a platební údaje: informace o číslech účtu a platební metodě, údaje o přijatých platbách a dlužných částkách, údaje o platební morálce

Informace o využívaných službách/produktech: poskytované produkty či služby, doplňkové služby, segment zákazníka, cena za poskytované produkty či služby

Cookies a analytické nástroje: Více informací naleznete v oddíle Cookies níže v tomto dokumentu.

Můžeme zpracovávat i jiné údaje, pokud nám je poskytnete v souvislosti s Vaší aktivitou či v rámci naší činnosti. Nakládání s takovými údaji se pak řídí těmito zásadami a případně pravidly, které pro uvedenou činnost speciálně stanovíme.

Jak údaje používáme (účel zpracování)

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pro plnění některých činností (například dodávek produktů a služeb či soutěži) jsou však některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů či z důvodů našich jiných oprávněných zájmů, pro naši vnitřní potřebu či pro marketingové a obchodní účely.

Vaše údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo z důvodu našich oprávněných zájmů. V případě našich oprávněných zájmů musí náš oprávněný zájem objektivně převažovat nad právem na soukromí, přičemž účelu nelze dosáhnout jinak, a musíme učinit veškerá opatření, aby byl případný zásah minimalizován. V případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte vždy právo souhlas odvolat. V případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány z titulu oprávněného zájmu správce, máte vždy právo vznést námitku proti zpracování.

Zpracování z titulu oprávněného zájmu správce  

Poskytování produktů a služeb zahrnující jejich vyúčtování a doručení

Popis: Poskytování produktů a služeb na základě uzavřeného smluvního vztahu, které zahrnuje i doplňkové služby a konzultace/poradenství, včetně jejich vyúčtování, řízení vztahů se zákazníky a zasílání souvisejících zpráv/notifikací/potvrzení, řešení případných reklamací, změn uzavřené smlouvy a poskytování péče zákazníkům při využívání služeb atp.

  • Kategorie zpracovávaných údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Fakturační a platební údaje, Informace o využívaných službách/produktech, Komunikace s námi, Speciální údaje, Cookies (v případě využití webových stránek)
  • Právní základ zpracování: smlouva
  • Doba zpracování: po dobu trvání smlouvy a po dobu, kdy je možné se domáhat právních nároků ze smlouvy
  • Právo na „odvolání souhlasu/námitku“: NE

Plnění zákonných povinností

Popis: Povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, které ukládají povinnosti zpracovávat osobní údaje jako součást určité dokumentace (např. daňové doklady). V této části uvádíme pouze příklady zpracování osobních údajů a upozorňujeme, že rozsah zpracovávaných údajů vždy vyplývá z platných právních předpisů, tj. výčet uváděný níže není konečný.

  • Kategorie zpracovávaných údajů: dle povinností vyplývajících z právních předpisů
  • Právní základ zpracování: zákon či jiný závazný právní předpis
  • Doba zpracování: stanovená zákonnou úpravou vždy v jednotlivých právních předpisech
  • Právo na „odvolání souhlasu/námitku“: NE

Zpracování z titulu souhlasu

Máte právo volby, zda nám souhlas v souladu s platnou právní úpravou udělíte či neudělíte. Při prvním uzavření smlouvy (či dalších uzavíráních smluv) nebo při registraci (například do věrnostního klubu či soutěže atp.) se vás zeptáme, zda nám souhlas udělíte. Souhlas udělujete většinou elektronicky prostřednictvím zaškrtnutí příslušného políčka.

Marketingové a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení a propagace)

Popis: Jedná se o zpracování osobních údajů a dalších informací (např. o tom jak služby či produkty využíváte atp.) včetně profilování či segmentování za účelem rozpoznání Vašich potřeb či preferencí a jejich využití za účelem nabízení našich produktů a služeb. V souvislosti s tímto zpracováním poskytujete rovněž souhlas se zasíláním našich obchodních sdělení.

  • Kategorie zpracovávaných údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Fakturační a platební údaje, Informace o využívaných službách/produktech, Sociodemografická data

Komunikace s námi, Speciální údaje, Cookies (v případě využití webových stránek)

  • Právo na „odvolání souhlasu/námitku“: ANO

Doba zpracování údajů

V případě udělení souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání uděleného souhlasu nebo do jeho odvolání, maximálně však po dobu 3 let od ukončení příslušného smluvního vztahu.

V případě zpracování na základě oprávněného zájmu správce jsou údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nebo, lze-li podat námitku, která může mít za následek ukončení zpracování, do doby podání námitky.

Práva subjektu údajů

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v tomto dokumentu v oddíle Kontakty na pověřence osobních údajů. Pokud odvoláte svůj souhlas s určitým zpracováním údajů, zpracování ukončíme v přiměřené lhůtě, která odpovídá našim technickým a administrativním možnostem.

Právo na přístup k údajům a jejich kopii

Máte právo vyžádat si přehled údajů, které o vás zpracováváme a jejich kopii. Stejně tak máte právo na informaci o zdroji údajů, které nejsou získány od Vás, a zda dochází k automatizovanému rozhodování a s tím související informace. Právo na přístup má pouze osoba, které je pro nás identifikovatelná a jejíž totožnost byla ověřena.

Právo na opravu údajů

Pokud se domníváte, že údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány. Vezměte prosím na vědomí, že v důsledku výmazu některých údajů může dojít k omezení nebo znemožnění funkčnosti některých služeb (např. členství ve věrnostním klubu).

Právo na omezení zpracování údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů nebo jsou-li vaše údaje nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků nebo vznesete-li námitku proti zpracování pro účely oprávněných zájmů správce a je třeba ověřit, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Na Vaši žádost můžeme vybrané osobní údaje i po ztrátě titulu nadále zpracovávat, abyste mohl uplatnit například u soudu nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud jste nám poskytli údaje, jejich zpracování je založeno na souhlasu a provádí se automatizovaně, máte právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i vámi určenému správci. V případě, že by výkonem vašeho práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel. Vezměte prosím na vědomí, že v důsledku námitky může dojít k omezení nebo znemožnění funkčnosti některých služeb (např. členství ve věrnostním klubu).

Odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete takový souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vezměte prosím na vědomí, že v důsledku odvolání souhlasu může dojít k omezení nebo znemožnění funkčnosti některých služeb (např. členství ve věrnostním klubu).

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Uvedené však neplatí, pokud je rozhodnutí: nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi námi nebo je povoleno právním řádem nebo je založené na Vašem výslovném souhlasu.

Právo obrátit se na dozorový orgán/právní ochrana

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací naleznete na www.uoou.cz

Komu mohou být údaje zpřístupněny

Údaje, které jste nám poskytl(a), jsou zpřístupněny pouze správci (včetně jeho zaměstnanců a osob v obdobném postavení), a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost pak zpracovatelům. Jiným osobám nejsou přístupny. Tím není dotčena naše případná povinnost předat údaje subjektům, které jsou na základě platných právních předpisů oprávněny si údaje vyžádat.

Zpracování osobních údajů pro nás provádějí pouze zpracovatelé, kteří s námi mají uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. Všechny zpracovatele pečlivě vybíráme tak, aby zabezpečili technickou a organizační ochranu předávaných údajů.

Předávání údajů do třetích zemí

Poskytování našich produktů a služeb nevyžaduje, abychom předávali údaje ke zpracování mimo EU.

Zasílání obchodních sdělení

Pro označení našich obchodních sdělení či obchodních sdělení třetích stran užíváme označení „obchodní sdělení“ či zkratku „OS“ nebo jiné vhodné označení, které Vás informuje o tom, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů a že my jsme jeho odesílatelem.

Naše obchodní sdělení Vám zasíláme jako našemu zákazníkovi nebo na základě vašeho souhlasu. Obchodní sdělení třetích stran Vám zasíláme pouze na základě Vašeho souhlasu.

Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení nám můžete sdělit či nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu či telefonního čísla uvedeného výše v tomto dokumentu v oddíle Kontakty na pověřence osobních údajů.

Zabezpečení zpracování

Přijali jsme všechna nezbytná opatření k ochraně citlivých informací (včetně osobních údajů) před neoprávněným přístupem. Za tímto účelem uplatňujeme příslušné interní postupy a plníme regulační a právní požadavky. Dodržujeme bezpečnostní politiku, která, mimo jiné, zahrnuje řízení bezpečnosti pro všechny osoby, platformy/systémy a zařízení, které přistupují k údajům. Naše služby používají moderní bezpečnostní technologie.

Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti vždy zohledňujeme rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztrátu, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

Implementovali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu a odolnost systémů a služeb zpracování.

Máme zaveden systém řízení a dokumentace přístupů a oprávnění, který brání přístupu neautorizovaných osob k informacím. Ke konkrétní informaci může přistoupit vždy pouze osoba, která dané informace potřebuje pro výkon své činnosti.

Naši zaměstnanci (a osoby v obdobném postavení) jsou při nástupu do zaměstnání (a dále v průběhu trvání jejich pracovního či obdobného poměru) školeni v oblasti ochrany informací. Stejná povinnost platí i pro naše dodavatele. Naši zaměstnanci a osoby jednající za dodavatele jsou vázání mlčenlivostí.

Prostory, ve kterých se nacházejí osobní údaje, jsou zabezpečeny konstrukčním zajištěním prostor.

Cookies

Cookie je malý textový soubor, který se uloží do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě naší webové stránky. Cookie využíváme, abychom poznali Vaše preference a abychom mohli přizpůsobit náš web dle Vašeho zájmu. Cookie tedy zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky (umožní vašemu zařízení zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek).

Cookies jsou zpracovány zejména provozovateli serverů či příslušných webových stránek a dále provozovateli reklamních systémů, které jsou použity na příslušných webových stránkách. Cookies jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich využití, maximálně však po dobu 1 roku ode dne vytvoření příslušné cookie.

Žádná z našich cookie nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat Vaši osobu.

Webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížeče můžete jednotlivé cookie ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Na našich stránkách máte možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracování cookies, a to prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme mít za to, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů a webových stránek. Jednoduchý postup, jak vymazat cookies, najdete v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče.

Závěrečná ustanovení

Vyhrazujeme si právo tyto zásady měnit a doplňovat.

V Pardubicích dne 25.5.2018

Back To Top
Vyhledat